Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Pedagog szkolny

 

Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek

8.45 – 12.45

Wtorek

9.30 – 14.30

Środa

8.45 – 12.45

Czwartek

10.15 – 15.15

Piątek

8.45 – 12.45

 

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek

-

Wtorek

8.00 – 13.00

Środa

13.00 – 15.00

Czwartek

8.00 – 11.00

Piątek

-


Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy: 


1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym:
-  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów
- diagnozowanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży zwłaszcza poprzez realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i programie wychowawczym szkoły;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów zwłaszcza poprzez:
- pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
- organizowanie pomocy, dożywiania uczniom z rodzin z trudnej sytuacji materialnej;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwłaszcza w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia;
9) współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych;
10) rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
11) zapewnienie uczniom gimnazjum doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki;
12) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.