Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Pedagog szkolny

 

Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek

8.30 – 13.00

Wtorek

10.00 – 14.30

Środa

11.00 – 15.15

Czwartek

8.30 – 13.00

Piątek

8.30 – 13.00

 

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek

-

Wtorek

8.00 – 15.00

Środa

8.00 – 13.00

Czwartek

12.00 – 16.00

Piątek

-

 

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

 1. 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;

 2. 2. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 3. 3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;

 4. 4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 5. 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

 6. 6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

 7. 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 8. 8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 9. 9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 10. 10. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

 11. 11. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 12. 12. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

 13. 13. wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji, porad indywidualnych, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i udział w pracach zespołów wychowawczych;

 14. 14. współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;

 15. 15. pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo - profilaktycznego;

 16. 16. nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;

 17. 17. udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

 18. 18. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.